شاخصه‌هاي خط امام خميني با تطبيق بر مواضع جامعه روحانيت و مجمع روحانيون
47 بازدید
مقطع: سطح 4
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علميه قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : رحيم رحيمي