بررسي زوال نظام سياسي: مقايسه نظريه ابن‌خلدون، کرين برينتون و مقام معظم رهبري
51 بازدید
مقطع: سطح 4
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علميه قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : مهدي رفيعي‌پور