فلسفه سياسي شهيد سيد محمد باقر صدر
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : منصور شاطري