فلسفه سياسي مقام معظم رهبري
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : علي‌اکبر سيلاني