بررسي الگوي حکمراني خوب بر مبناي مشخصه حکومتي حضرت علي (ع)
49 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : قادرعلي واثق