ضرورت عقلي حکومت فقيه: بررسي تطبيقي انديشه فارابي، جوادي آملي و مصباح يزدي
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم (ع)
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : زهره معنوي