تحليل ظرفيت نظريه ولايت فقيه در حوزه کارآمدي سياسي
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مهدي قرباني