راهبردهاي سياسي امام صادق عليه السلام در برخورد با حکومت طاغوت
21 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : احسان اصولي