جهاني‌سازي اسلامي: فرصت‌ها و چالش‌ها
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : محسن شيخ شعاعي