بررسي جايگاه امنيت و عدالت در فلسفه سياسي اسلامي
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : رمضانعلي رحيمي