محسن مهدي و بسط فلسفه سياسي اسلامي در غرب
48 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه معرفت سياسي، شماره 5
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی