فارابي شناسي اشتراوس
44 بازدید
محل نشر: ماهنامه مهرنامه: پرونده فلسفه سياسي فارابي، شماره 7
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی