موردشناسي تحريف انديشه در فلسفه سياسي معاصر
45 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه معرفت سياسي، شماره 3
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی