مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محسن
نام خانوادگی:رضوانی
پست الکترونیک:rezvani151@yahoo.com
نخصص ها:علوم سیاسی ، فقه و اصول ، فلسفه

زندگی نامه


معرفي

- دانشيار علوم سياسي مؤسسه امام خميني

- تلگرام:https://t.me/MohsenRezvani

- ايميل:rezvani151@yahoo.com


تخصص

- فلسفه سياسي غربي

- فلسفه سياسي اسلامي


تحصيل

- دکتري تخصصي: علوم سياسي گرايش فلسفه سياسي؛ مؤسسه امام خميني (1383-1389)

- ارشد پيوسته: علوم سياسي گرايش انديشه سياسي؛ مؤسسه امام خميني (1377-1383)

- کارشناسي: الهيات و معارف اسلامي؛ مؤسسه امام خميني (1372-1377)

- حوزه علميه: دروس سطح و خارج اصول، فقه و تفسير (1367- 1387)


تدريس

- دکتري: قرآن و سياست/ فلسفه سياسي/ فلسفه سياسي غربي/ فلسفه سياسي اسلامي/ فلسفه سياسي مقايسه‌اي/ شرق شناسي و فلسفه سياسي اسلامي/ روش شناسي علم سياسي؛

- ارشد: دين و سياست/ فلسفه سياسي غربي/ فلسفه سياسي اسلامي/ فلسفه سياسي تطبيقي/ روش‌شناسي فلسفه سياسي/ روش‌شناسي علوم سياسي/ متون تخصصي فلسفه سياسي؛

- کارشناسي: مباني سياست/ انديشه سياسي غربي: کلاسيک، مدرن، معاصر/ انديشه سياسي اسلامي/ زبان تخصصي علوم سياسي/ مطالعات اسلامي در غرب/ سياست مقايسه‌اي؛

- مؤسسات: مؤسسه امام خميني/ جامعه المصطفي العالميه/ جامعه الزهراء/ دانشگاه باقرالعلوم/ دانشگاه تهران/ دانشگاه علامه طباطبايي/ دانشکده شهيد محلاتي/ دانشگاه قم/ دانشگاه مفيد/ دانشگاه آزاد اسلامي/ پژوهشگاه علوم انساني؛


تأليف

الف. کتب (فردي):

فلسفه سياسي اسلامي در غرب؛ قم، مؤسسه امام خميني، تابستان 1393

- جامعه شناسي فلسفه سياسي؛ قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، تابستان 1388

- اشتراوس و فلسفه سياسي اسلامي؛ قم، مؤسسه امام خميني، بهار 1385 (چاپ دوم 1392)

- پايان جنسيت: معرفي و نقد فمنيسم؛ تهران، باشگاه انديشه، 1384(eBook)

ب. کتب (گروهي):

چشم انداز دانش سياسي در ايران؛ قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پاييز 1392

- روش شناسي در مطالعات سياسي اسلام؛ دانشگاه امام صادق(ع)؛ بهار 1386 (چاپ دوم 1388)

- تصوير شيعه در دائره‌المعارف امريكانا؛ تهران، نشر اميرکبير، زمستان 1382 (چاپ دوم 1384/ چاپ سوم 1386)

ج. مقالات:

- «بررسي نظريه اصالت فرد در فلسفه سياسي اسلامي»؛ دوفصلنامه معرفت سياسي، شمار 13 (بهار و تابستان 1394)

- «مؤلفه‌هاي فهم فلسفه سياسي اسلامي»؛ فصلنامه علوم سياسي، شماره 67 (پاييز 1393)

- «بررسي نظريه ليمن درباره فلسفه سياسي اسلامي»؛ دوفصلنامه معرفت سياسي، شماره 10 (پاييز و زمستان 1392)

- «مردم‌سالاري اسلامي: مفهوم‌شناسي، تمايزشناسي و ارزش‌شناسي»؛ فصلنامه علوم انساني اسلامي؛ شماره 8 (زمستان 1392)

- «تاريخ و صورتبندي مطالعه فلسفه سياسي اسلامي در غرب»؛ فصلنامه سياست متعاليه، شماره 1 (تابستان 1392)

- «بررسي تفسير باترورث درباره فلسفه سياسي اسلامي»؛ دوفصلنامه حکمت معاصر، شماره 6 (پاييز و زمستان 1391)

- «بررسي نظريه روزنتال درباره فلسفه سياسي اسلامي»؛ فصلنامه حکومت اسلامي، شماره 63 (بهار 1391)

- «بررسي نظريه والزر درباره فلسفه سياسي اسلامي»؛ فصلنامه معرفت فلسفي، شماره 35 (بهار 1391)

- «بررسي تفسير گالستون درباره فلسفه سياسي اسلامي»؛ ماهنامه معرفت، شماره 168 (آذر 1390)

- «محسن مهدي و بسط فلسفه سياسي اسلامي در غرب»؛ دوفصلنامه معرفت سياسي، شماره پنجم (بهار و تابستان 1390)

- «موردشناسي تحريف انديشه در فلسفه سياسي معاصر»؛ دوفصلنامه معرفت سياسي، شماره سوم (بهار و تابستان 1389)

- «درآمدي بر روش شناسي فلسفه سياسي»؛ دوفصلنامه پژوهش، شماره اول (بهار و تابستان 1388)

- «تحليلي بر رفتار انتخاباتي در جمهوري اسلامي ايران»؛ ماهنامه معرفت، شماره 123 (اسفند 1386)

- «مفهوم فلسفه سياسي اسلامي»؛ فصلنامه پژوهش وحوزه؛ شماره 21- 22 (بهار و تابستان 1384)

- «کارآمدي حکومت اسلامي در انديشه سياسي امام خميني»؛ فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي؛ شماره 1 (تابستان 1384)

- «اشتراوس و روش‌شناسي فهم فلسفه سياسي اسلامي»؛ فصلنامه علوم سياسي، شماره 28 (زمستان 1383)

- «تصوير شيعه در دائره‌المعارف امريكانا»؛ فصلنامه شيعه شناسي، شماره 1 (بهار 1382)

- «فمنيسم: معرفي و نقد»؛ ماهنامه معرفت، شماره 67 (تير 1382)

- «اصول و شاخصه‌هاي كارآمدي دولت در انديشه سياسي امام خميني»؛ فصلنامه علوم سياسي، شماره 19 (پاييز 1381)

- «دولت كارآمد در انديشه سياسي خواجه نصيرالدين طوسي»؛ ماهنامه معرفت، شماره 55 (تير 1381)


رتبه

- رتبه ممتاز هم‌انديشي ايده‌هاي برتر؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي (اسفند 1394)

- برگزيده جشنواره علامه طباطبايي؛ کتاب اشتراوس و فلسفه سياسي اسلامي (مهر 1394)

- پژوهشگر برتر مؤسسه امام خميني، سال 92-93؛ مراسم تجليل از پژوهشگران (دي 1393)

- استاد نمونه مؤسسه امام خميني، سال 92-93؛ مراسم تجليل از اساتيد (ارديبهشت 1393)

- برگزيده جشنواره بين‌المللي امام خميني؛ کتاب اشتراوس و فلسفه سياسي اسلامي (بهمن 1392)

- برگزيده کتاب سال حوزه؛ رساله نقد و بررسي مطالعه فلسفه سياسي اسلامي در غرب (بهمن 1390)

- رتبه اول فارغ التحصيل دکتري تخصصي علوم سياسي؛ مؤسسه امام خميني (مهر 1389)

- شايسته تقدير کتاب سال جمهوري اسلامي؛ کتاب اشتراوس و فلسفه سياسي اسلامي (آبان 1387)

- استاد نمونه جامعه المصطفي العالميه، سال 86-87؛ چهاردهمين اجلاس اساتيد (ارديبهشت 1387)

- استاد نمونه مرکز جهاني علوم اسلامي، سال 85-86؛ سيزدهمين اجلاس اساتيد (ارديبهشت 1386)

- استاد نمونه مرکز جهاني علوم اسلامي، سال 84-85؛ دوازدهمين اجلاس اساتيد (ارديبهشت 1385)

- رتبه اول فارغ التحصيل کارشناسي ارشد علوم سياسي؛ مؤسسه امام خميني (مهر 1383)

(محسن رضواني/ اسفند 1394)