سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مؤسسه امام خميني 
عضو هيأت علمي 
1388/01/01 
ادامه دارد 
آموزشي و پژوهشي